Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Oostwest baseert de overeenkomsten met haar opdrachtgevers op de Algemene voorwaarden DNR. De DNR staat voor De Nieuwe Regeling en is een eenduidige regeling die inspeelt op afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel monodisciplinaire- als geïntegreerde opdrachten.

De DNR 2011 (herziening 2013) is hier te downloaden

Oostwest is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus BNA

DNR

Privacybeleid Oostwest

Oostwest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oostwest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij verzamelen geen privé gegevens maar uitsluitend zakelijke contact gegevens van bedrijven en andere organisaties, met als doel in contact te kunnen blijven, diensten te kunnen leveren, werkzaamheden die wij uit voeren te kunnen registreren en te kunnen factureren. Daarvoor proberen we zoveel mogelijk de namen met bijbehorende functie en zakelijke email adressen en telefoonnummers te verzamelen van relevante contactpersonen.

Voor alle online data uitwisseling gebruiken we beveiligde verbindingen, dat geldt ook als u onze website bezoekt. We willen niet meer van u weten dan strikt noodzakelijk is en het gaat ons uitsluitend om de zakelijke contactgegevens. We wisselen door ons opgebouwde informatie niet uit met anderen, tenzij dat van rechtswege noodzakelijk is. Alleen mensen die voor ons werken hebben toegang tot deze gegevens.

Door gebruik te maken van onze diensten, ons via de website of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar onze zakelijke adressen die op de website staan vermeld, stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Oostwest over u heeft en fouten te corrigeren. U heeft tevens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacy Beleid of over de informatie die Oostwest over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden aan bureau @ oost-west .nl

Als Oostwest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Het privacybeleid van Oostwest is hier te downloaden.

Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacybeleid of over de informatie die Oostwest over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden aan bureau @ oost-west .nl